لیست کارشناسان

گروه ۱ ( منابع و معادن)
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ سید حجت الله موسوی فراز معادن یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۶۲۰۱۳۷ ۹۱۷۳۴۱۳۶۰۷ ۰
۲ ذاکر جمادی معادن یاسوج- دنا ۲/۹/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۶۲۰۲۵۴ ۰۹۱۷۱۴۵۵۷۳۷
۳ علی  احمدی مهندسی آب یاسوج ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۱۶۷۰۰۷۰ ۹۱۷۳۴۱۴۲۶۵ ۰
۴ کورش امیدی پور مهندسی آب یاسوج ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۶۷۰۰۸۰ ۹۱۷۱۴۱۱۳۹۲ ۰
۵ فردین بوستانی مهندسی آب یاسوج (انتقال به شیراز) ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۶۷۰۰۸۱ ۹۱۷۷۳۸۱۲۳۵ ۰
۶ محمد علی  محسنی فر مهندسی آب یاسوج ( انتقال به اصفهان) ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۶۷۰۰۸۷ ۹۱۷۷۰۹۰۰۵۱ ۰
۷ حسین ملک حسینی گوشه مهندسی آب یاسوج ۱۳۸۹/۶/۲۷ ۳۶۰۱۶۷۰۱۰۳  ۰۹۱۷۱۴۱۷۴۳۱
۸ حسن ارجمند مهندسی آب یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۶۷۰۱۴۰ ۹۱۷۳۴۱۲۸۲۴ ۰
۹ علی مراد صدری پور مهندسی آب یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۶۷۰۲۲۴ ۹۱۷۷۴۱۹۹۴۶ ۰
۱۰ یزدان بخش طهمورثی مهندسی آب یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۶۷۰۲۲۵ ۹۱۷۷۴۱۱۱۴۹ ۰
۱۱ صفدر میرزائی برم سبز مهندسی آب یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۶۷۰۲۲۹ ۹۱۷۳۴۱۰۳۰۶ ۰
۱۲ خسرو شفیعی مطلق مهندسی آب دهدشت ۱۴/۲/۱۳۹۲ ۳۶۰۳۶۷۰۲۳۷ ۰۹۱۷۳۴۲۴۲۲۳
۱۳ فریبرز ضرغامی مهندسی آب منطقه دو ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ ۳۶۰۳۶۷۰۲۹۲ ۹۱۷۷۴۱۷۱۴۲ ۰

 

گروه۲( ارزشیابی اموال منقول)
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ سجاد ملک حسینی لوازم خانگی و اداری یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۵۹۰۱۵۸ ۹۱۷۳۴۱۳۸۷۲ ۰
۲ ابراهیم رستمی پور تل زالی لوازم خانگی و اداری یاسوج ۱۹/۷/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۹۰۲۵۱ ۰۹۱۷۳۴۱۰۵۵۰

 

گروه ۳( امور پزشکی و غذایی)
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ رحمت الله افشار داروسازی و سم شناسی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۳۹۰۱۲۶ ۹۱۷۱۴۱۶۵۵۴ ۰
۲ منصور  نیک بخت  امیر آباد سم  و سم شناسی استان ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۰۳۹۰۰۶۹  ۹۱۷۱۴۶۳۵۷۰
گروه۴  ( امور مالی)
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱  سید نظام الدین حسینی رضایی تعیین نفقه یاسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۳۳۰۰۶۲ ۹۱۷۷۴۱۱۷۵۸ ۰
۲ ارسلان عباسی تعیین نفقه باشت ۱۳۸۹/۶/۲۷ ۳۶۰۶۳۳۰۱۰۲  ۰۹۱۷۷۴۲۰۷۷۱
۳ مسعود عبدالهی تعیین نفقه یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۳۳۰۱۱۷  ۰۹۱۷۳۴۱۳۱۷۱
۴ الیاس کناری دیل تعیین نفقه گچساران ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۲۳۳۰۱۲۰ ۹۱۷۱۴۰۶۶۰۲ ۰
۵ مریم خسروی تعیین نفقه یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۳۳۰۱۴۶ ۹۳۷۰۳۴۶۴۳۷ ۰
۶ همت الله فرجی تعیین نفقه یاسوج ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۱۳۳۰۱۶۵ ۹۱۷۳۴۱۰۱۷۵ ۰
۷ جعفر رضائی ده مراد تعیین نفقه یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۳۳۰۱۹۰  ۰۹۱۷۷۴۱۱۷۶۸
۸ آزیتا ملک زاده قوام آباد سفلی تعیین نفقه یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۳۳۰۱۹۶ ۹۱۷۳۴۱۳۰۳۶ ۰
۹ باقر رهبر تعیین نفقه منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۳۳۰۲۶۴ ۰۹۱۷۳۴۱۴۳۹۳
۱۰ ابوالحسن رهبر تعیین نفقه منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۳۳۰۲۶۵ ۰۹۱۷۱۴۳۰۵۴۲
۱۱ سیدعلی اکبر فتاحیان تعیین نفقه منطقه دو ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۳۳۳۰۲۶۷ ۰۹۱۷۱۳۴۳۱۴۰۹
۱۲ صادق نظری تعیین نفقه منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۳۳۰۲۷۳ ۰۹۱۷۱۲۴۱۲۲۵
۱۳ امیرهوشنگ گوهرگانی تعیین نفقه منطقه یک ۲۶/۷/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۳۳۰۲۸۹ ۰۹۱۷۱۴۰۷۹۹۱
۱۴ سید قادر موسوی فرد حسابداری و حسابرسی استان ( انتقال به تهران) ۱۳۸۲/۸/۱۰ ۳۶۰۰۳۷۰۰۰۷ ۹۱۷۳۴۱۳۹۱۳ ۰
۱۵ کاوس   بوستانی حسابداری و حسابرسی استان ۱۳۸۳/۳/۲۸ ۳۶۰۰۳۷۰۰۱۰  ۰۹۱۷۷۴۱۵۵۰۸
۱۶ غلامرضا عباسی حسابداری و حسابرسی استان ۱۳۸۴/۲/۲۱ ۳۶۰۰۳۷۰۰۱۱  ۰۹۱۷۳۴۱۲۲۶۲
۱۷ محمد کاظم امین صفایی حسابداری و حسابرسی استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۳۷۰۰۱۸ ۹۱۷۱۴۱۲۱۵۷ ۰
۱۸ صادق صالحی سروک حسابداری و حسابرسی استان ۱۳۸۶/۵/۱۳ ۳۶۰۰۳۷۰۰۴۳ ۹۱۷۷۴۱۹۰۹۶ ۰
۱۹ کرامت اله اکوانیان حسابداری و حسابرسی یاسوج ۱۳۸۸/۱/۲۶ ۳۶۰۱۳۷۰۰۵۱ ۹۱۷۳۴۴۰۸۷۱ ۰
۲۰ محسن ملایی حسابداری و حسابرسی استان ۱۳۸۸/۳/۲۷ ۳۶۰۱۳۷۰۰۵۶ ۹۱۷۳۴۱۰۱۲۰ ۰
۲۱ هدایت اله لطفی حسابداری و حسابرسی بهمئی ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۵۳۷۰۰۶۶ ۹۱۷۷۴۱۴۷۱۷ ۰
۲۲ فرج اله صالحی پرور حسابداری و حسابرسی گچساران ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۲۳۷۰۰۸۵ ۹۱۷۷۴۲۴۶۸۱ ۰
۲۳ سید محمد رضا اکبری حسابداری و حسابرسی یاسوج ۱۳۸۹/۶/۲۷ ۳۶۰۱۳۷۰۰۹۹ ۹۱۷۳۴۱۱۵۹۸ ۰
۲۴ سید ایوب صدرپور حسابداری و حسابرسی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۳۷۰۱۳۲ ۹۱۷۷۴۱۰۳۸۹ ۰
۲۵ سید علی هادیان مهریان حسابداری و حسابرسی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۳۷۰۱۳۸ ۹۱۷۳۴۱۷۱۳۸ ۰
۲۶ حسین حسین زاده حسابداری و حسابرسی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۳۷۰۱۷۳ ۹۱۷۷۴۱۱۰۶۴ ۰
۲۷ نصراله شاهی سوق حسابداری و حسابرسی دهدشت ۱۴/۲/۱۳۹۲ ۳۶۰۳۳۷۰۲۳۶ ۰۹۱۷۹۴۲۳۷۵۴
۲۸ ناصر اقبالی فر حسابداری و حسابرسی یاسوج ۳/۹/۱۳۹۲ ۳۶۰۱۳۷۰۲۴۱ ۰۹۱۷۱۴۱۲۷۴۸
۲۹ رضا سبزواری حسابداری و حسابرسی گچساران ۱۹/۷/۱۳۹۳ ۳۶۰۲۳۷۰۲۵۲ ۰۹۱۷۷۴۲۱۳۴۴
۳۰ کامبیز گشتاسب حسابداری و حسابرسی گچساران ۱۹/۷/۱۳۹۳ ۳۶۰۲۳۷۰۲۵۳ ۰۹۱۷۷۴۲۴۱۶۸
۳۱ روح اله حسینیان حسابداری و حسابرسی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۳۷۰۲۶۰ ۰۹۱۷۱۴۱۱۹۸۴
۳۲ سیدحمید رمضانی یاسوج حسابداری و حسابرسی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۳۷۰۲۶۳ ۰۹۱۷۳۴۱۲۳۷۴-۰۹۱۷۲۳۳۲۱۲۳
۳۳ فرزاد اخترشناس حسابداری و حسابرسی یاسوج ۱۳۹۴/۷/۲۶ ۳۶۰۱۳۷۰۲۸۵ ۰۹۱۷۷۴۱۷۰۹۰
۳۴ سیدعلی دانش بخش بیمه یاسوج ۱۴/۴/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۲۷۰۲۴۷ ۰۹۱۷۷۴۱۵۲۵۰
۳۵ جعفر مسعودی آمار یاسوج ۲/۹/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۰۳۰۲۵۵ ۰۹۱۷۱۴۵۰۴۵۰
۳۶ رضا قایدی امور بارگانی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۱۳۰۲۶۸ ۰۹۱۷۱۲۳۵۴۳۴
۳۷ سیدمحمدرضا نصیب امور بارگانی یاسوج ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۱۳۰۲۷۲ ۰۹۱۷۱۴۵۱۰۷۲
گروه ۵( امور وسائط نقلیه)
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱   سید موسی خادمی امور وسایط نقلیه موتوری زمینی استان ۱۳۸۶/۱۰/۲ ۳۶۰۰۲۱۰۰۴۶ ۹۱۲۳۸۵۶۹۱۷ ۰
۲ هوشنگ افراشته امور وسایط نقلیه موتوری زمینی منطقه دو ( دهدشت- بهمئی- چرام- لنده) ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۳۲۱۰۲۵۷ ۰۹۱۷۷۴۱۱۶۲۳
۳ محمدباقر سلیمی امور وسایط نقلیه موتوری زمینی منطقه یک (یاسوج- دنا) ۲۵/۳/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۲۱۰۲۷۵ ۰۹۱۷۴۱۱۱۶۱
۴ فتح اله بذرافکن امور وسایط نقلیه موتوری زمینی منطقه یک (یاسوج- دنا) ۳/۵/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۲۱۰۲۷۷ ۰۹۱۷۱۴۵۱۲۳۱
۵ سیدرسول حبیبی اصل امور وسایط نقلیه موتوری زمینی منطقه یک (یاسوج- دنا) ۷/۶/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۲۱۰۲۸۴ ۰۹۱۷۷۴۱۹۹۸۰
گروه ۶( راه و ساختمان و نقشه برداری)
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱   امید علی پاک نژادی راه و ساختمان استان ۱۳۸۱/۱۲/۴ ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۴ ۰۹۱۷۳۴۱۰۳۷۷
۲   سهراب بنام راه و ساختمان استان ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۶ ۹۱۷۷۴۱۹۶۵۹ ۰
۳ برزو کرمی راه و ساختمان استان ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۸ ۹۱۷۳۴۱۳۵۲۳ ۰
۴   قباد نگین تاجی راه و ساختمان استان ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۹ ۹۱۷۱۴۱۲۰۱۷ ۰
۵ سید ذبیح اله رمضانی راه و ساختمان استان ۱۳۸۵/۹/۲۷ ۳۶۰۰۴۱۰۰۱۶ ۹۱۷۱۴۱۷۰۲۱ ۰
۶   علی آرام راه و ساختمان استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۴۱۰۰۱۷ ۹۱۷۷۴۱۶۵۵۸ ۰
۷   مجید ذوالفقار زاده راه و ساختمان استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۴۱۰۰۲۲ ۹۱۷۱۴۱۱۱۱۲ ۰
۸ محمد محمدی راه و ساختمان استان ۱۳۸۵/۹/۳۰ ۳۶۰۰۴۱۰۰۲۷ ۹۱۷۳۴۱۰۸۷۳ ۰
۹    سید ابوالحسن دانشی راه و ساختمان استان ۱۳۸۶/۲/۲۴ ۳۶۰۰۶۳۰۰۴۱ ۹۱۲۲۸۰۶۷۲۲ ۰
۱۰   سید زین العابدین تقوی نسب راه و ساختمان استان ۱۳۸۶/۵/۱۳ ۳۶۰۰۶۳۰۰۴۲ ۹۱۷۳۴۱۳۶۵۹ ۰
۱۱   سید حمید جمال الدینی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۸/۵/۵ ۳۶۰۱۴۱۰۰۵۷ ۹۱۷۳۴۱۴۳۱۱ ۰
۱۲ جمشید معینی راه و ساختمان یاسوج (حضور در شیراز) ۱۳۸۸/۵/۵ ۳۶۰۱۴۱۰۰۵۸  –
۱۳   سیاوش رشته دراز راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۴۱۰۰۶۳ ۹۱۷۱۴۱۶۲۶۱ ۰
۱۴   جبار رضایی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۴۱۰۰۶۴ ۹۱۷۷۴۱۷۰۵۰ ۰
۱۵   علی صادقی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۴۱۰۰۶۵ ۹۱۷۳۴۱۴۰۱۰ ۰
۱۶ عبد الرحمن زمانی راه و ساختمان باشت ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۶۴۱۰۰۷۴ ۹۱۷۳۴۱۳۴۴۶ ۰
۱۷ امید علی کرمی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۱۴۱۰۰۷۸ ۰۹۱۷۱۴۱۱۴۵۵
۱۸ علی پروره راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۴۱۰۰۸۲ ۹۱۷۳۴۱۰۴۹۹ ۰
۱۹ سید امین قاسمی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۴۱۰۰۸۶ ۹۱۷۱۴۱۷۴۱۰ ۰
۲۰ الله بخش مهدویان راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۴۱۰۰۸۸ ۹۱۷۷۴۱۷۳۶۲ ۰
۲۱ فرهاد آرامش نیا راه و ساختمان دنا ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۴۴۱۰۰۹۰ ۹۱۷۳۴۱۰۰۹۸ ۰
۲۲ سردار آقایی راه و ساختمان دنا ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۴۴۱۰۰۹۱ ۹۱۷۳۴۱۰۰۷۲ ۰
۲۳ ابراهیم مهرجو راه و ساختمان بهمئی ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۵۴۱۰۰۹۶ ۹۱۷۱۴۴۳۰۹۰ ۰
۲۴ امیر بهگام سیرت راه و ساختمان دنا ۱۳۸۹/۶/۲۷ ۳۶۰۴۴۱۰۱۰۰ ۹۱۷۱۴۱۱۰۸۸ ۰
۲۵ شیرزاد رستمی زاده کوخدان راه و ساختمان دنا ۱۳۸۹/۶/۲۷ ۳۶۰۴۴۱۰۱۰۱ ۹۱۷۷۴۳۰۱۹۵ ۰
۲۶ سید مهدی پرهیز راه و ساختمان یاسوج (انتقال موقت به اصفهان) ۱۳۸۹/۸/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۰۴ ۰۹۱۲۸۲۲۸۵۰۰
۲۷ محمد رهبری راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۹/۹/۱۳ ۳۶۰۱۴۱۰۱۰۸ ۹۱۷۰۲۴۲۵۸۲ ۰
۲۸ بیژن حسن پور راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۴۱۰۱۱۲ ۹۱۷۳۴۱۱۱۷۴ ۰
۲۹ انتظام سهمگین راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۴۱۰۱۱۴ ۰۹۱۷۷۴۱۵۵۳۰
۳۰ محمد طاهری راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۴۱۰۱۱۶ ۰۹۱۷۳۴۱۵۱۷۷
۳۱ جلال کامران راه و ساختمان گچساران- باشت (منطقه دو) ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۶۴۱۰۱۱۹ ۹۱۷۷۴۴۰۰۱۹ ۰
۳۲ علی خوبی نژادیان راه و ساختمان بهمئی ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۵۴۱۰۱۲۹ ۹۱۶۶۷۱۱۱۵۶ ۰
۳۳ شهرام سمندریان راه و ساختمان دهدشت ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۳۴۱۰۱۳۱ ۰۹۱۷۵۱۷۶۶۷۰
۳۴ محمدیار آذرمهر راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۱ ۹۱۷۳۴۱۱۳۹۱ ۰
۳۵ مجید جوادی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۲ ۹۱۷۳۴۱۲۱۲۷ ۰
۳۶ جعفر صبوری راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۳ ۹۱۷۳۰۸۱۸۰۷ ۰
۳۷ محمد عوضیان راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۴  ۰۹۱۷۳۴۱۱۹۴۲
۳۸ فرحبخش کریمی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۵ ۹۱۷۷۴۱۲۳۴۷ ۰
۳۹ پژمان نیک اقبالی راه و ساختمان دنا ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۴۴۱۰۱۵۹ ۹۱۷۱۴۱۱۱۱۶ ۰
۴۰ خدابخش امیری یاسوج راه  و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۱۴۱۰۱۶۱ ۹۱۷۱۴۱۱۰۶۱ ۰
۴۱ کیانوش بلوطی راه  و ساختمان گچساران ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۲۴۱۰۱۶۲ ۹۱۷۱۴۲۱۱۱۳ ۰
۴۲ صمصام آقائی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۱۸۴ ۹۱۷۳۴۱۱۵۶۴ ۰
۴۳ فرامرز بهرامی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۱۸۵ ۹۱۷۱۴۱۲۳۶۶ ۰
۴۴ منوچهر حبیبی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۱۸۷ ۹۱۷۷۴۱۲۲۵۳ ۰
۴۵ سعید شکیبائی مقدم راه و ساختمان گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۴۱۰۱۹۱ ۹۱۲۱۴۹۴۹۶۹ ۰
۴۶ جبار صدری محمدآباد راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۱۹۲ ۹۱۷۱۴۵۴۵۸۷ ۰
۴۷ الیاس لایقی مطلق راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۱۹۴ ۹۱۷۳۴۱۰۵۵۴ ۰
۴۸ علی مرادی راه و ساختمان دنا ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۴۴۱۰۱۹۵ ۹۱۷۱۴۳۰۷۶۴ ۰
۴۹ سیدعبدالمطلب افتخاری یوسف آباد راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۲ ۹۱۷۷۴۱۸۹۶۲ ۰
۵۰ عبداله حسین زاده راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۴ ۹۱۷۷۴۱۰۳۸۵ ۰
۵۱ کرامت فروتن راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۶ ۹۱۷۱۴۳۷۴۴۶ ۰
۵۲ سالار قاسمی راه و ساختمان گچساران ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۲۴۱۰۲۰۷ ۹۱۷۱۴۰۰۹۴۵ ۰
۵۳ بهادر کریمی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۸ ۹۱۷۱۴۳۶۴۸۳ ۰
۵۴ علی بختیاری راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۴۱۰۲۱۳ ۹۱۷۳۴۱۱۱۴۷ ۰
۵۵ علی رحیمی پور سی سخت راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۴۱۰۲۱۷ ۹۱۷۷۴۱۲۱۷۹ ۰
۵۶ فریبرز رفعتی نیا راه و ساختمان دنا ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۴۴۱۰۲۲۰ ۹۱۷۹۴۰۸۱۱۶ ۰
۵۷ جعفر زاهدی دره شوری راه  و ساختمان گچساران ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۲۴۱۰۲۲۱ ۹۱۷۷۱۲۰۸۲۸ ۰
۵۸ کشواد زمان زاده راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۴۱۰۲۲۲ ۹۱۷۷۴۱۱۰۹۲ ۰
۵۹ ابوالقاسم عزیزی راه و ساختمان کهگیلویه ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۳۴۱۰۲۲۶ ۹۱۷۱۴۸۳۸۱۲ ۰
۶۰ هومان علیپور دولت آباد راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۴۱۰۲۲۷ ۰۹۱۷۳۴۱۳۲۴۸
۶۱ کیکاوس بختیاری راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۳۲ ۰۹۱۷۱۴۱۲۷۴۴
۶۲ عادل خواجوی فرد راه و ساختمان گچساران ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۲۴۱۰۲۳۳ ۰۹۱۷۸۱۷۷۲۴۶
۶۳ احمدرضا خورشیدی بیدسردره راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۳۴ ۰۹۱۷۳۴۱۰۴۶۶
۶۴ رمضان عباسی راه و ساختمان گچساران ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۲۴۱۰۲۳۸ ۰۹۱۷۱۴۲۱۱۹۵
۶۵ علی اصغر کیانی راه و ساختمان گچساران ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۲۴۱۰۲۳۹ ۰۹۱۷۷۴۲۰۷۹۴
۶۶ محمد مرادیان راه و ساختمان دنا ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۴۴۱۰۲۴۰ ۰۹۱۷۷۴۱۵۷۵۹
۶۷ غلامحسین نیکبخت راه و ساختمان دنا ۳/۹/۱۳۹۲ ۳۶۰۴۴۱۰۲۴۳ ۰۹۱۷۳۴۱۹۵۱۸
۶۸ علی شریفی نژاد راه و ساختمان یاسوج ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ ۳۶۰۱۴۱۰۲۴۴ ۰۹۱۷۷۴۱۳۷۴۷
۶۹ ضرغام بهرامی دولت آباد راه و ساختمان یاسوج ۱۹/۷/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۴۱۰۲۵۰ ۰۹۱۷۱۴۵۱۱۰۳
۷۰ رضا احمدی راه و ساختمان یاسوج ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۴۱۰۲۵۶ ۰۹۱۷۷۴۱۰۳۰۰
۷۱ شجاع الدین جوزاریان راه و ساختمان یاسوج ۳/۵/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۷۸ ۰۹۱۷۳۴۱۲۱۲۹
۷۲ عسکر عسکری خواه راه و ساختمان یاسوج ۳/۵/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۷۹ ۰۹۱۷۳۴۱۳۲۱۸
۷۳ علی چراغی سی سخت راه و ساختمان دنا ۲۶/۷/۱۳۹۴ ۳۶۰۴۴۱۰۲۸۶ ۰۹۱۷۹۴۱۰۱۴۴
۷۴ علی فضل عزیزی ناصرآباد راه و ساختمان منطقه یک ۲۶/۷/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۸۸ ۰۹۱۷۳۴۱۱۲۲۵
۷۵ علی مفیدی راه و ساختمان دهدشت ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ۳۶۰۳۴۱۰۲۹۳ ۰۹۱۷۳۴۴۰۵۰۰
۷۶ سیدرضا مهدوی یوسف آباد راه و ساختمان بویراحمد- دنا ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۹۴ ۰۹۱۷۱۴۳۹۰۷۰
۷۷   سید حسین هادی تل زالی امور ثبتی استان ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۳۶۰۰۱۴۰۰۳۳ ۹۱۷۳۴۱۰۸۳۷ ۰
۷۸ محمود چمن سرا امور ثبتی یاسوج (انتقال موقت به  شیراز) ۱۳۸۶/۶/۲۰ ۳۶۰۱۱۴۰۰۴۴
۷۹ مجید محنایی امور ثبتی دنا ۱۳۸۹/۹/۱۳ ۳۶۰۴۱۴۰۱۱۰ ۹۱۷۳۴۱۱۱۷۵ ۰
۸۰ حشمت الله اکبریان امور ثبتی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۱۴۰۱۲۵ ۹۱۷۳۴۱۱۶۰۰ ۰
۸۱ مسعود منصوری امور ثبتی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۱۴۰۱۳۶ ۰۹۱۷۱۴۳۹۲۸۷
۸۲ رمضان استوی امور ثبتی دهدشت ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۳۱۴۰۱۶۰ ۹۱۷۳۴۴۰۲۴۸ ۰
۸۳ زمان خوب امور ثبتی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۱۴۰۱۷۶ ۹۱۷۷۴۱۱۳۷۲ ۰
۸۴ سیدصدراله کشاورز امور ثبتی دنا ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۴۱۴۰۲۰۹ ۹۱۷۷۴۱۳۸۸۷ ۰
۸۵ شکراله رضاپور امور ثبتی گچساران ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۲۱۴۰۲۱۹ ۹۱۷۷۴۲۵۲۷۶ ۰
۸۶   محمد احمدی نقشه برداری یاسوج ۱۳۸۷/۸/۵ ۳۶۰۱۷۴۰۰۴۸ ۹۱۷۷۴۱۴۲۳۷ ۰
۸۷   حمید رضا پیمان جو نقشه برداری یاسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۷۴۰۰۶۰ ۹۱۷۳۴۱۲۰۰۳ ۰
۸۸ سعید حسینی نقشه برداری یاسوج ۱۳۸۹/۸/۱۲ ۳۶۰۱۷۴۰۱۰۵ ۹۱۷۷۴۱۶۷۹۶ ۰
۸۹ مسعود فیاض بخش نقشه برداری یاسوج (حضور در تهران) ۱۳۸۹/۹/۱۳ ۳۶۰۱۷۴۰۱۰۹ ۹۱۷۱۴۱۷۰۷۵ ۰
۹۰ محمدعلی اشرف زاده نقشه برداری یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۷۴۰۱۱۱ ۹۱۷۷۴۱۲۲۸۰ ۰
۹۱ موسی درست نقشه برداری یاسوج(حضور در اهواز) ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۷۴۰۱۳۰ ۹۱۷۷۴۱۳۱۴۰ ۰
۹۲ شهرام فرهادی نقشه برداری دنا ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۴۷۴۰۱۳۴ ۹۱۷۳۴۳۰۲۴۷ ۰
۹۳ علی صیدالی دولت آباد نقشه برداری یاسوج ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۱۷۴۰۱۶۴ ۹۱۷۳۴۱۳۸۶۷ ۰
۹۴ کریم دستوریان نقشه برداری و اطلاعات مکانی گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۷۴۰۱۸۹ ۰۹۱۲۴۲۲۱۹۲۵

۰۹۳۶۵۰۶۱۳۵۵

۹۵ مکی علیزاده نصرآباد علیا نقشه برداری یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۷۴۰۱۹۳ ۹۱۲۷۱۶۸۶۴۴ ۰
۹۶ سیاوش یوسفی نقشه برداری یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۷۴۰۲۱۱ ۹۱۴۳۴۷۷۱۳۹ ۰
۹۷ عیسی شهامت نقشه برداری و اطلاعات مکانی یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۷۴۰۲۲۳ ۹۱۷۳۴۱۰۵۴۴ ۰
۹۸ عباس سیاوش کیش نقشه برداری و اطلاعات مکانی منطقه یک ۲۶/۷/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۷۴۰۲۸۷ ۰۹۱۷۳۴۱۶۲۴۷
۹۹   عنایت اله ملک زاده برنامه ریزی شهری یاسوج ۱۳۸۷/۴/۱ ۳۶۰۱۲۶۰۰۴۷ ۹۱۷۱۴۶۰۶۲۴ ۰
۱۰۰ شهریار حسینی مطهر برنامه ریزی شهری یاسوج (انتقال به اصفهان) ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۱۲۶۰۰۹۳ ۹۱۷۱۴۱۱۳۴۴ ۰
۱۰۱ ابراهیم عبدالی برنامه ریزی شهری یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۲۶۰۱۳۳ ۹۱۷۷۴۱۳۸۴۱ ۰
۱۰۲ عبدالحسین صالحی سروک مهندسی محیط زیست یاسوج ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۱۰۷۰۰۷۶ ۹۱۷۳۴۱۳۰۱۴ ۰
۱۰۳ بهروز پورحقیقی مهندسی محیط زیست یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۷۰۰۲۱۵ ۹۱۷۶۱۴۰۸۷۶ ۰
۱۰۴ نواز پورشهریاری مهندسی محیط زیست یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۷۰۰۲۱۶ ۹۱۷۷۴۲۸۶۰۳ ۰
۱۰۵ حشمت اله کشاورز مهندسی محیط زیست یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۷۰۰۲۲۸ ۹۱۷۳۴۱۳۵۵۱ ۰
۱۰۶ عنایت اله ویسی خیرآباد مهندسی محیط زیست گچساران ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۲۷۰۰۲۳۱ ۹۱۷۳۴۱۱۱۳۱ ۰
۱۰۷ علی تاج امیری مهندسی محیط زیست یاسوج ۱۴/۴/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۷۰۰۲۴۶ ۰۹۱۷۱۴۱۷۳۴۰
۱۰۸ ابراهیم قزل باش ابنیه و آثار باستانی یاسوج ۱۳۸۹/۸/۱۲ ۳۶۰۱۰۴۰۱۰۷ ۹۱۷۷۴۱۱۶۰۹ ۰
۱۰۹ اله کرم جانی پور مهندسی ترافیک یاسوج ۲۵/۳/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۶۹۰۲۷۶ ۹۱۷۳۴۱۰۰۵۷ ۰
گروه ۷(صنعت و فن)
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ صدرالله وفاپور برق، الکترونیک، مخابرات یاسوج ۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۲۴۰۰۸۹ ۹۱۷۳۴۱۴۱۶۰ ۰
۲ داریوش دیودیده برق، الکترونیک، مخابرات یاسوج ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۱۲۴۰۱۶۳ ۹۱۷۳۴۱۴۰۹۸ ۰
۳ حبیب اله هوشیاری برق، الکترونیک، مخابرات منطقه ۳ ( گچساران- باشت) ۲۶/۷/۱۳۹۴ ۳۶۰۲۲۴۰۲۹۰ ۰۹۱۷۱۴۲۰۲۲۰
۴   مرتضی رهنما برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانه دنا ۱۳۸۷/۸/۱۹ ۳۶۰۴۲۵۰۰۵۰  ۰۹۱۷۱۴۱۲۶۹۰
۵ علی ارجمند برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانه یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۲۵۰۱۴۱ ۹۱۷۷۰۶۹۹۷۱ ۰
۶ علی محمد بناری برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانه یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۲۵۰۱۴۲ ۹۱۷۷۷۱۲۵۴۰ ۰
۷ حمید بهزادیان نیا برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانه یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۲۵۰۱۶۹  ۰۹۱۷۷۴۴۰۳۳۶
۸ محمد خسرویان برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانه گچساران ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۲۲۵۰۱۷۴ ۹۱۷۳۴۲۲۷۰۸ ۰
۹ ابوالحسن عباسی برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانه یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۲۵۰۱۷۹  ۰۹۱۷۷۴۱۱۵۹۱
۱۰ فردین یزدان پناه سی سخت برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانه یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۲۵۰۱۸۳ ۹۱۷۳۴۱۱۳۷۵ ۰
۱۱ عبدالخالق حمیدی برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانه منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۲۵۰۲۶۱ ۰۹۱۷۷۴۱۵۷۱۳
۱۲ سهیل مرادی نژاد برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانه منطقه یک ۳/۵/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۲۵۰۲۸۰ ۰۹۱۷۷۴۱۱۲۲۳
۱۳   محمد رضا خوش روی تاسیسات ساختمانی استان ۱۳۸۵/۶/۵ ۳۶۰۱۳۰۰۰۱۳  ۰۹۱۷۷۱۷۰۱۲۸
۱۴   اسماعیل مهدی تاسیسات ساختمانی استان ۱۳۸۵/۶/۸ ۳۶۰۱۳۰۰۰۱۴ ۹۱۷۱۲۲۴۳۹۴ ۰
۱۵ رحمت اله احمدی تاسیسات ساختمانی استان ۱۳۸۵/۷/۱۹ ۳۶۰۱۳۰۰۰۱۵ ۹۱۷۳۴۱۰۸۶۱ ۰
۱۶   سجاد  رستگار تاسیسات ساختمانی یاسوج ۱۳۸۷/۸/۵ ۳۶۰۱۱۳۰۰۴۹ ۹۱۷۳۴۱۰۶۰۴ ۰
۱۷ روان بخش پرهیزگار تأسیسات ساختمانی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۳۰۰۱۷۰ ۹۱۷۷۴۱۴۲۲۶ ۰
۱۸ جهانگیر احسانی تأسیسات ساختمانی یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۳۰۰۲۰۱ ۹۱۷۳۴۱۰۶۰۲ ۰
۱۹ علی کاظم بدخشان نژاد تأسیسات ساختمانی یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۳۰۰۲۱۴ ۹۱۷۱۴۱۲۷۹۹ ۰
۲۰ افضل روانگرد تأسیسات ساختمانی یاسوج ۱۴/۲/۱۳۹۲ ۳۶۰۱۳۰۰۲۳۵ ۰۹۱۷۷۴۱۶۴۵۴
۲۱ علیرضا مرادی گاز و گازرسانی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۴۸۰۱۳۵ ۹۱۷۳۴۱۰۸۴۴ ۰
۲۲ سیدحسین حسینی گاز و گازرسانی یاسوج ۳/۹/۱۳۹۲ ۳۶۰۱۴۸۰۲۴۲ ۰۹۱۷۳۴۱۲۲۶۷
۲۳ علی پورحقیقی صنایع نفت گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۴۹۰۱۸۶  ۰۹۱۷۳۴۴۰۴۱۰

 

گروه ۸( فنون هنری)
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ محمد ادیب اصل تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت منطقه یک ۷/۶/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۳۲۰۲۸۳ ۰۹۱۷۱۴۵۲۹۰۳

 

گروه ۹(کشاورزی و منابع طبیعی)
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ مهندس  محمود اسدی جهان آباد آبزیان و شیلات یاسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۰۱۰۰۵۹ ۹۱۷۷۴۱۰۱۷۱ ۰
۲ ابوالحسن راستیان نسب آبزیان و شیلات یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۰۱۰۱۴۷  ۰۹۱۷۷۴۱۰۵۵۴
۳ کوروش یزدان پناه آبزیان و شیلات یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۰۱۰۱۵۰ ۹۱۷۱۴۶۲۱۹۳ ۰
۴   ابراهیم جهانگیری کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۰/۴/۵ ۳۶۰۰۵۷۰۰۰۲  ۰۹۱۷۱۴۲۱۱۸۲
۵   محمد هاشم داریو شی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۰/۹/۲۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۰۳ ۹۱۷۳۴۲۰۴۶۷ ۰
۶ امراله سیاهپور کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۱/۱۲/۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۰۵ ۹۱۷۳۴۱۲۸۹۵ ۰
۷   رحمان خادمی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۰ ۹۱۷۳۴۱۲۳۷۸ ۰
۸   عیدی خوش سرور کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۱ ۹۱۷۳۴۱۵۰۱۶ ۰
۹  سید نعمت اله روزبه کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۳ ۹۱۷۳۴۱۸۱۱۶ ۰
۱۰ سید علی عوض زاده کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۵ ۹۱۷۳۴۱۱۰۵۶ ۰
۱۱    شکراله نوشادی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۶ ۹۱۷۱۴۱۲۳۴۸ ۰
۱۲ جهانشیر احمدی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۸ ۹۱۷۳۴۱۱۴۳۶ ۰
۱۳ سید ابراهیم کاظمی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۰ ۹۱۷۳۴۱۰۸۹۱ ۰
۱۴ کرم اله گودرزی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۱ ۹۱۷۳۴۳۱۹۵۵ ۰
۱۵ جعفر گوهرگانی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۲ ۹۱۷۳۴۲۲۷۷۳ ۰
۱۶   عباس باقری کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۵/۱۲/۱ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۴ ۹۱۲۳۶۸۳۶۶۷ ۰
۱۷ عبدال میر فردی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۵/۱۲/۱ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۵ ۹۱۷۷۴۱۳۶۴۵ ۰
۱۸ عنایت اله عباس نیا کشاورزی و منابع طبیعی استان (انتقال به شیراز) ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۶ ۹۱۷۱۰۷۰۶۷۰ ۰
۱۹ کریم سعیدی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۶/۲/۲ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۷
۲۰ رحمان عوض زاده کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۶/۲/۲ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۸ ۹۱۷۳۴۱۳۲۸۸ ۰
۲۱   سید محمد حسینی عابد کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۶/۲/۲۰ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۹ ۹۱۷۷۴۱۰۸۴۲ ۰
۲۲   عسکر افشون کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۶/۲/۲۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۴۰ ۹۱۷۳۴۱۷۰۵۶ ۰
۲۳ محمد حسین را ست کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۸/۱/۲۶ ۳۶۰۱۵۷۰۰۵۲ ۹۱۷۷۴۱۰۷۹۴ ۰
۲۴   بندر آزادی کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۸۸/۱/۲۶ ۳۶۰۱۵۷۰۰۵۳ ۹۱۷۷۴۱۷۳۶۰ ۰
۲۵ محمد عزیزی کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۳۸۸/۳/۲۷ ۳۶۰۰۵۷۰۰۵۵ ۹۱۷۱۴۱۲۰۰۴ ۰
۲۶   سید کریم حسینی کشاورزی و منابع طبیعی گچساران ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۲۵۷۰۰۶۱  ۰۹۱۷۱۴۰۱۲۸۰
۲۷ ذبیح اله محمدی کشاورزی و منابع طبیعی بهمئی ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۵۵۷۰۰۶۷  ۰۹۱۷۷۴۲۶۳۶۱
۲۸ غفار پورمحمدی کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۳۵۷۰۰۷۱ ۹۱۷۷۴۲۸۰۲۵ ۰
۲۹ هوشنگ   پورمقدم کشاورزی و منابع طبیعی بهمئی ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۵۵۷۰۰۷۲ ۹۱۷۷۴۲۹۳۱۹ ۰
۳۰ امین  رحیمی پور سی سخت کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۴۵۷۰۰۷۳ ۹۱۷۱۴۵۸۰۶۴ ۰
۳۱ علی بخش  شجاعی نژاد کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۳۵۷۰۰۷۵ ۹۳۷۰۴۸۳۰۹۷ ۰
۳۲ خدادوست موسوی کشاورزی و منابع طبیعی بهمئی ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۵۵۷۰۰۷۷ ۹۱۷۳۴۳۱۴۶۴ ۰
۳۳ علی  آبیار کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۳۵۷۰۰۷۹ ۹۱۷۱۴۰۱۰۳۱ ۰
۳۴ خیر اله خشنود منصور خانی کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۴۵۷۰۰۸۳ ۹۱۷۷۴۱۵۶۱۹ ۰
۳۵ محمد حسین پناه کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۴۵۷۰۰۹۲ ۹۱۷۷۴۱۱۷۳۳ ۰
۳۶ اردشیر رشیدی کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۴۵۷۰۰۹۴ ۹۱۷۱۴۱۲۶۶۲ ۰
۳۷ سید عبدالمحمد محمدی کشاورزی و منابع طبیعی گچساران ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۲۵۷۰۰۹۵ ۹۱۷۳۴۲۱۱۵۷ ۰
۳۸ کاظم میرقادری کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۸۹/۵/۱۶ ۳۶۰۴۵۷۰۰۹۷ ۹۱۷۷۴۱۸۹۸۰ ۰
۳۹ کرامت الله نصیری کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۸۹/۵/۱۶ ۳۶۰۴۵۷۰۰۹۸ ۹۱۷۱۴۳۵۷۰۸ ۰
۴۰ سید عمران حسینی کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۵۷۰۱۱۳ ۹۱۷۷۴۱۹۰۴۲ ۰
۴۱ محمدحسن طاهری کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۵۷۰۱۱۵ ۹۱۷۷۴۱۱۶۲۵ ۰
۴۲ غلامرضا فخری کشاورزی و منابع طبیعی بهمئی ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۵۵۷۰۱۱۸ ۹۱۶۳۷۳۷۴۸۳ ۰
۴۳ حسین لایقی مطلق کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۵۷۰۱۲۱ ۹۱۷۵۱۵۷۰۷۸ ۰
۴۴ رهام محتشمی کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۳۵۷۰۱۲۲ ۹۱۷۷۴۱۵۱۷۹ ۰
۴۵ سلیمان محمدی کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۵۷۰۱۲۳ ۹۱۷۷۴۱۹۳۰۳ ۰
۴۶ محمد ابرازه کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۵۷۰۱۲۴ ۹۱۲۵۰۴۷۰۶۵ ۰
۴۷ گودرز باقری فرد کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۵۷۰۱۲۷ ۹۱۷۳۴۱۳۳۸۳ ۰
۴۸ علی جاودان خرد کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۵۷۰۱۲۸ ۹۱۷۳۴۱۰۸۲۳ ۰
۴۹ سید علی احمدی مهریان کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۵۷۰۱۳۹ ۹۱۷۷۴۱۸۷۱۶ ۰
۵۰ الیاس تاج الدینی کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۵۷۰۱۴۳ ۹۱۷۷۴۱۴۵۲۱ ۰
۵۱ امرالله جهان فکر کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۵۷۰۱۴۴ ۹۱۷۳۴۱۰۱۸۰ ۰
۵۲ کوروش حیدری کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۴۵۷۰۱۴۵ ۹۱۷۷۴۱۰۱۹۶ ۰
۵۳ شیروان کرمی عباس آباد کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۴۵۷۰۱۴۹ ۹۱۷۷۴۳۰۳۳۲ ۰
۵۴ ارسلان مرتضوی کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۵۷۰۱۵۶ ۹۱۷۳۴۱۱۲۸۱ ۰
۵۵ حمزه ارجمند کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۴۵۷۰۱۶۶ ۹۱۷۱۴۵۵۷۴۵ ۰
۵۶ عبدالحسین آشتیانی مقدم کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۵۷۰۱۶۷  ۰۹۱۷۳۴۱۱۳۹۹
۵۷ عطا باقرزاده ده مراد کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۴۵۷۰۱۶۸ ۹۱۷۳۴۱۳۶۲۴ ۰
۵۸ خدابخش پناهی کردلاغری کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۵۷۰۱۷۱ ۹۱۷۱۴۳۳۹۸۰ ۰
۵۹ سعید جاویدبخت کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۳۵۷۰۱۷۲ ۹۱۷۳۴۱۲۰۷۵ ۰
۶۰ محمد دانایی پاطاوه کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۳۵۷۰۱۷۷ ۹۱۷۷۴۲۸۲۷۰ ۰
۶۱ احسان نعمتی کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۳۵۷۰۱۸۲ ۹۱۷۱۴۸۵۷۷۰ ۰
۶۲ نصرت اله حیدرپور کشاورزی و منابع طبیعی گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۵۷۰۱۸۸ ۹۱۷۱۴۰۷۴۳۹ ۰
۶۳ هوشنگ نارکی کشاورزی و منابع طبیعی گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۵۷۰۱۹۷ ۹۱۷۳۴۲۳۸۳۱ ۰
۶۴ فرج اله نارکی کشاورزی و منابع طبیعی گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۵۷۰۱۹۸ ۹۱۷۸۴۲۲۹۸۰ ۰
۶۵ عزت اله بهشتی فرد کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۵۷۰۱۹۹ ۹۱۷۷۴۱۱۰۹۹ ۰
۶۶ زینب سادات کشاورز کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۳۵۷۰۲۰۰  ۰۹۱۷۱۴۳۸۹۱۶
۶۷ محمدرضا چاکر الحسینی کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۵۷۰۲۰۳ ۹۱۷۷۴۱۴۸۷۳ ۰
۶۸ جواد رحیمیان کشاورزی و منابع طبیعی بهمئی ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۵۵۷۰۲۰۵  ۰۹۱۷۳۴۱۰۹۱۲
۶۹ رهام آقائی کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۵۷۰۲۱۲ ۹۱۷۳۴۱۳۴۶۹ ۰
۷۰ بهروز واعظی کشاورزی و منابع طبیعی گچساران ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۲۵۷۰۲۳۰ ۹۱۷۱۴۹۸۰۱۱ ۰
۷۱ یوسفعلی پیرای کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۴/۴/۱۳۹۳ ۳۶۰۳۵۷۰۲۴۵  ۰۹۱۷۳۴۱۳۷۶۹ ۰۹۱۷۵۷۲۳۷۶۹
۷۲ کاوس کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۴/۴/۹۳ ۳۶۰۴۵۷۰۲۴۸ ۹۱۷۳۴۲۲۶۴۱ ۰
۷۳ عزیز تاران کشاورزی و منابع طبیعی منطقه دو ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۳۵۷۰۲۵۸ ۰۹۱۷۷۴۴۰۶۱۹
۷۴ شاهرخ جهان بین کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۷۰۲۵۹ ۰۹۱۷۷۴۱۴۹۵۹
۷۵ سیدکرامت دیدگاه کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۷۰۲۶۲ ۰۹۱۷۳۴۱۸۶۸۳
۷۶ ضرغام عبدالهی پور کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۷۰۲۶۶ ۰۹۱۷۱۴۵۴۹۱۹
۷۷ صدیقه قیصری زردک کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۷۰۲۶۹ ۰۹۱۷۱۴۳۴۲۶۹
۷۸ شهین تاج ناصرآباد رضائی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۷۰۲۷۰ ۰۹۱۷۳۴۱۴۳۲۳
۷۹ طیبه نبوی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه دو ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۳۵۷۰۲۷۱ ۰۹۱۷۱۴۵۰۳۱۶
۸۰ حمزه جهانبازیان شرف آباد سفلی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۳/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۵۷۰۲۷۴ ۹۱۷۱۴۵۸۵۰۶ ۰
۸۱ جعفر گرجی پور کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ ۳۶۰۱۵۷۰۲۹۵ ۰۹۱۷۱۴۱۷۰۷۷
۸۲ ملک حسین عسکری دامپروری و دامپزشکی استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۴۰۰۰۲۴ ۹۱۷۱۴۱۷۰۳۶ ۰
۸۳ محمد نعمتی دامپروری و دامپزشکی یاسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۴۰۰۰۶۸ ۹۱۷۱۴۱۷۲۳۳ ۰
۸۴ شاهین  خیر اندیش دامپروری و دامپزشکی یاسوج ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۴۰۰۰۸۴ ۹۱۷۳۴۱۷۳۳۶ ۰
۸۵ رضا سجادیان دامپروری و دامپزشکی دنا ۱۳۸۹/۸/۱۲ ۳۶۰۴۴۰۰۱۰۶ ۹۱۷۷۴۱۴۷۵۳ ۰
۸۶ محسن صادقی منصورخانی دامپروری و دامپزشکی یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۴۰۰۱۴۸ ۹۱۷۱۴۱۷۰۶۱ ۰
۸۷ خرسند خلیلی سی سخت دامپروری و دامپزشکی دنا ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۴۴۰۰۱۷۵  ۰۹۱۷۳۴۳۰۰۶۰
۸۸ فرشید زارع دامپروری و دامپزشکی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۴۰۰۱۷۸  ۰۹۱۷۳۰۳۰۰۹۳
۸۹ کریم محمدیان یاسوج دامپروری و دامپزشکی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۴۰۰۱۸۰ ۹۱۷۳۴۱۳۷۰۷ ۰
۹۰ شهناز هاشمیان دامپروری و دامپزشکی دنا ۱۳/۵/۱۳۸۷ ۳۶۰۴۴۰۰۲۹۶ ۰۹۱۸۸۴۱۸۵۶۰
۹۱ سید خدارحم معتمدی پور گیاه پزشکی دهدشت ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۳۵۸۰۱۸۱  ۰۹۱۷۱۴۸۲۹۶۷

 

گروه ۱۰( خدمات اداری و عمومی)
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ اقدس مکاری بهبهان امور آموزشی گچساران ۱۲/۶/۱۳۹۰ ۳۶۰۲۱۰۰۱۵۷ ۹۱۷۱۴۰۱۴۷۵
۲ رسول کریمی پور امور گمرکی گچساران ۱۴/۴/۱۳۹۳ ۳۶۰۲۱۷۰۲۴۹ ۹۱۷۷۴۲۷۹۷۲ ۰

 

گروه ۱۱( ایمنی و حوادث)
ردیف نام  و نام خانوادگی رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ مصطفی قادری فهلیانی کار و کارگری و حوادث ناشی از کار استان ۱۳۸۴/۴/۲۲ ۳۶۰۰۳۸۰۰۱۲  ۰۹۱۷۳۴۱۳۴۱۶
۲ سید یحیی سادات کار و کارگری و حوادث ناشی از کار یاسوج ۱۳۸۸/۳/۲۷ ۳۶۰۱۳۸۰۰۵۴ ۰۹۱۷۳۴۱۱۴۴۰
۳ محمدمهدی مرادی کار و کارگری و حوادث ناشی از کار یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۳۸۰۲۱۰ ۰۹۱۷۷۴۱۳۴۵۷
۴ ارسلان رسولی امیرآباد کار و کارگری و حوادث ناشی از کار یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۳۸۰۲۱۸ ۰۹۱۷۳۴۱۱۰۲۵