گروه ۱ ( منابع و معادن)
رديف نام  و نام خانوادگي رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ سید حجت الله موسوی فراز معادن یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۶۲۰۱۳۷ ۹۱۷۳۴۱۳۶۰۷ ۰
۲ ذاکر جمادی معادن یاسوج- دنا ۲/۹/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۶۲۰۲۵۴ ۰۹۱۷۱۴۵۵۷۳۷
۳ علی  احمدي مهندسي آب ياسوج ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۱۶۷۰۰۷۰ ۹۱۷۳۴۱۴۲۶۵ ۰
۴ كورش اميدي پور مهندسي آب ياسوج ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۶۷۰۰۸۰ ۹۱۷۱۴۱۱۳۹۲ ۰
۵ فردين بوستاني مهندسي آب ياسوج (انتقال به شیراز) ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۶۷۰۰۸۱ ۹۱۷۷۳۸۱۲۳۵ ۰
۶ محمد علي  محسني فر مهندسي آب ياسوج ( انتقال به اصفهان) ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۶۷۰۰۸۷ ۹۱۷۷۰۹۰۰۵۱ ۰
۷ حسين ملك حسيني گوشه مهندسي آب ياسوج ۱۳۸۹/۶/۲۷ ۳۶۰۱۶۷۰۱۰۳  ۰۹۱۷۱۴۱۷۴۳۱
۸ حسن ارجمند مهندسي آب یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۶۷۰۱۴۰ ۹۱۷۳۴۱۲۸۲۴ ۰
۹ علی مراد صدری پور مهندسی آب یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۶۷۰۲۲۴ ۹۱۷۷۴۱۹۹۴۶ ۰
۱۰ یزدان بخش طهمورثی مهندسی آب یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۶۷۰۲۲۵ ۹۱۷۷۴۱۱۱۴۹ ۰
۱۱ صفدر میرزائی برم سبز مهندسی آب یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۶۷۰۲۲۹ ۹۱۷۳۴۱۰۳۰۶ ۰
۱۲ خسرو شفیعی مطلق مهندسی آب دهدشت ۱۴/۲/۱۳۹۲ ۳۶۰۳۶۷۰۲۳۷ ۰۹۱۷۳۴۲۴۲۲۳
۱۳ فریبرز ضرغامی مهندسی آب منطقه دو ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ ۳۶۰۳۶۷۰۲۹۲ ۹۱۷۷۴۱۷۱۴۲ ۰

 

گروه۲( ارزشیابی اموال منقول)
رديف نام  و نام خانوادگي رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ سجاد ملک حسینی لوازم خانگی و اداری یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۵۹۰۱۵۸ ۹۱۷۳۴۱۳۸۷۲ ۰
۲ ابراهیم رستمی پور تل زالی لوازم خانگی و اداری یاسوج ۱۹/۷/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۹۰۲۵۱ ۰۹۱۷۳۴۱۰۵۵۰

 

گروه ۳( امور پزشکی و غذایی)
رديف نام  و نام خانوادگي رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ رحمت الله افشار داروسازی و سم شناسی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۳۹۰۱۲۶ ۹۱۷۱۴۱۶۵۵۴ ۰
۲ منصور  نيك بخت  امير آباد سم  و سم شناسي استان ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۰۳۹۰۰۶۹  ۹۱۷۱۴۶۳۵۷۰
گروه۴  ( امور مالی)
رديف نام  و نام خانوادگي رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱  سيد نظام الدين حسيني رضايي تعيين نفقه ياسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۳۳۰۰۶۲ ۹۱۷۷۴۱۱۷۵۸ ۰
۲ ارسلان عباسي تعيين نفقه باشت ۱۳۸۹/۶/۲۷ ۳۶۰۶۳۳۰۱۰۲  ۰۹۱۷۷۴۲۰۷۷۱
۳ مسعود عبدالهی تعيين نفقه یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۳۳۰۱۱۷  ۰۹۱۷۳۴۱۳۱۷۱
۴ الیاس کناری دیل تعيين نفقه گچساران ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۲۳۳۰۱۲۰ ۹۱۷۱۴۰۶۶۰۲ ۰
۵ مریم خسروی تعيين نفقه یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۳۳۰۱۴۶ ۹۳۷۰۳۴۶۴۳۷ ۰
۶ همت الله فرجی تعيين نفقه یاسوج ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۱۳۳۰۱۶۵ ۹۱۷۳۴۱۰۱۷۵ ۰
۷ جعفر رضائی ده مراد تعیین نفقه یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۳۳۰۱۹۰  ۰۹۱۷۷۴۱۱۷۶۸
۸ آزیتا ملک زاده قوام آباد سفلی تعیین نفقه یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۳۳۰۱۹۶ ۹۱۷۳۴۱۳۰۳۶ ۰
۹ باقر رهبر تعیین نفقه منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۳۳۰۲۶۴ ۰۹۱۷۳۴۱۴۳۹۳
۱۰ ابوالحسن رهبر تعیین نفقه منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۳۳۰۲۶۵ ۰۹۱۷۱۴۳۰۵۴۲
۱۱ سیدعلی اکبر فتاحیان تعیین نفقه منطقه دو ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۳۳۳۰۲۶۷ ۰۹۱۷۱۳۴۳۱۴۰۹
۱۲ صادق نظری تعیین نفقه منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۳۳۰۲۷۳ ۰۹۱۷۱۲۴۱۲۲۵
۱۳ امیرهوشنگ گوهرگانی تعیین نفقه منطقه یک ۲۶/۷/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۳۳۰۲۸۹ ۰۹۱۷۱۴۰۷۹۹۱
۱۴ سيد قادر موسوي فرد حسابداري و حسابرسي استان ( انتقال به تهران) ۱۳۸۲/۸/۱۰ ۳۶۰۰۳۷۰۰۰۷ ۹۱۷۳۴۱۳۹۱۳ ۰
۱۵ كاوس   بوستاني حسابداري و حسابرسي استان ۱۳۸۳/۳/۲۸ ۳۶۰۰۳۷۰۰۱۰  ۰۹۱۷۷۴۱۵۵۰۸
۱۶ غلامرضا عباسي حسابداري و حسابرسي استان ۱۳۸۴/۲/۲۱ ۳۶۰۰۳۷۰۰۱۱  ۰۹۱۷۳۴۱۲۲۶۲
۱۷ محمد كاظم امين صفايي حسابداري و حسابرسي استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۳۷۰۰۱۸ ۹۱۷۱۴۱۲۱۵۷ ۰
۱۸ صادق صالحي سروك حسابداري و حسابرسي استان ۱۳۸۶/۵/۱۳ ۳۶۰۰۳۷۰۰۴۳ ۹۱۷۷۴۱۹۰۹۶ ۰
۱۹ كرامت اله اكوانيان حسابداري و حسابرسي ياسوج ۱۳۸۸/۱/۲۶ ۳۶۰۱۳۷۰۰۵۱ ۹۱۷۳۴۴۰۸۷۱ ۰
۲۰ محسن ملايي حسابداري و حسابرسي استان ۱۳۸۸/۳/۲۷ ۳۶۰۱۳۷۰۰۵۶ ۹۱۷۳۴۱۰۱۲۰ ۰
۲۱ هدايت اله لطفي حسابداري و حسابرسي بهمئي ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۵۳۷۰۰۶۶ ۹۱۷۷۴۱۴۷۱۷ ۰
۲۲ فرج اله صالحي پرور حسابداري و حسابرسي گچساران ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۲۳۷۰۰۸۵ ۹۱۷۷۴۲۴۶۸۱ ۰
۲۳ سيد محمد رضا اكبري حسابداري و حسابرسي ياسوج ۱۳۸۹/۶/۲۷ ۳۶۰۱۳۷۰۰۹۹ ۹۱۷۳۴۱۱۵۹۸ ۰
۲۴ سید ایوب صدرپور حسابداري و حسابرسي یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۳۷۰۱۳۲ ۹۱۷۷۴۱۰۳۸۹ ۰
۲۵ سید علی هادیان مهریان حسابداري و حسابرسي یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۳۷۰۱۳۸ ۹۱۷۳۴۱۷۱۳۸ ۰
۲۶ حسین حسین زاده حسابداری و حسابرسی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۳۷۰۱۷۳ ۹۱۷۷۴۱۱۰۶۴ ۰
۲۷ نصراله شاهی سوق حسابداری و حسابرسی دهدشت ۱۴/۲/۱۳۹۲ ۳۶۰۳۳۷۰۲۳۶ ۰۹۱۷۹۴۲۳۷۵۴
۲۸ ناصر اقبالی فر حسابداری و حسابرسی یاسوج ۳/۹/۱۳۹۲ ۳۶۰۱۳۷۰۲۴۱ ۰۹۱۷۱۴۱۲۷۴۸
۲۹ رضا سبزواری حسابداری و حسابرسی گچساران ۱۹/۷/۱۳۹۳ ۳۶۰۲۳۷۰۲۵۲ ۰۹۱۷۷۴۲۱۳۴۴
۳۰ کامبیز گشتاسب حسابداری و حسابرسی گچساران ۱۹/۷/۱۳۹۳ ۳۶۰۲۳۷۰۲۵۳ ۰۹۱۷۷۴۲۴۱۶۸
۳۱ روح اله حسینیان حسابداری و حسابرسی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۳۷۰۲۶۰ ۰۹۱۷۱۴۱۱۹۸۴
۳۲ سیدحمید رمضانی یاسوج حسابداری و حسابرسی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۳۷۰۲۶۳ ۰۹۱۷۳۴۱۲۳۷۴-۰۹۱۷۲۳۳۲۱۲۳
۳۳ فرزاد اخترشناس حسابداری و حسابرسی یاسوج ۱۳۹۴/۷/۲۶ ۳۶۰۱۳۷۰۲۸۵ ۰۹۱۷۷۴۱۷۰۹۰
۳۴ سیدعلی دانش بخش بیمه یاسوج ۱۴/۴/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۲۷۰۲۴۷ ۰۹۱۷۷۴۱۵۲۵۰
۳۵ جعفر مسعودی آمار یاسوج ۲/۹/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۰۳۰۲۵۵ ۰۹۱۷۱۴۵۰۴۵۰
۳۶ رضا قایدی امور بارگانی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۱۳۰۲۶۸ ۰۹۱۷۱۲۳۵۴۳۴
۳۷ سیدمحمدرضا نصیب امور بارگانی یاسوج ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۱۳۰۲۷۲ ۰۹۱۷۱۴۵۱۰۷۲
گروه ۵( امور وسائط نقلیه)
رديف نام  و نام خانوادگي رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱   سيد موسي خادمي امور وسايط نقليه موتوري زميني استان ۱۳۸۶/۱۰/۲ ۳۶۰۰۲۱۰۰۴۶ ۹۱۲۳۸۵۶۹۱۷ ۰
۲ هوشنگ افراشته امور وسايط نقليه موتوري زميني منطقه دو ( دهدشت- بهمئی- چرام- لنده) ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۳۲۱۰۲۵۷ ۰۹۱۷۷۴۱۱۶۲۳
۳ محمدباقر سلیمی امور وسايط نقليه موتوري زميني منطقه یک (یاسوج- دنا) ۲۵/۳/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۲۱۰۲۷۵ ۰۹۱۷۴۱۱۱۶۱
۴ فتح اله بذرافکن امور وسايط نقليه موتوري زميني منطقه یک (یاسوج- دنا) ۳/۵/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۲۱۰۲۷۷ ۰۹۱۷۱۴۵۱۲۳۱
۵ سیدرسول حبیبی اصل امور وسايط نقليه موتوري زميني منطقه یک (یاسوج- دنا) ۷/۶/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۲۱۰۲۸۴ ۰۹۱۷۷۴۱۹۹۸۰
گروه ۶( راه و ساختمان و نقشه برداری)
رديف نام  و نام خانوادگي رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱   اميد علي پاك نژادي راه و ساختمان استان ۱۳۸۱/۱۲/۴ ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۴ ۰۹۱۷۳۴۱۰۳۷۷
۲   سهراب بنام راه و ساختمان استان ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۶ ۹۱۷۷۴۱۹۶۵۹ ۰
۳ برزو كرمي راه و ساختمان استان ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۸ ۹۱۷۳۴۱۳۵۲۳ ۰
۴   قباد نگين تاجي راه و ساختمان استان ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ ۳۶۰۰۴۱۰۰۰۹ ۹۱۷۱۴۱۲۰۱۷ ۰
۵ سيد ذبيح اله رمضاني راه و ساختمان استان ۱۳۸۵/۹/۲۷ ۳۶۰۰۴۱۰۰۱۶ ۹۱۷۱۴۱۷۰۲۱ ۰
۶   علي آرام راه و ساختمان استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۴۱۰۰۱۷ ۹۱۷۷۴۱۶۵۵۸ ۰
۷   مجيد ذوالفقار زاده راه و ساختمان استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۴۱۰۰۲۲ ۹۱۷۱۴۱۱۱۱۲ ۰
۸ محمد محمدي راه و ساختمان استان ۱۳۸۵/۹/۳۰ ۳۶۰۰۴۱۰۰۲۷ ۹۱۷۳۴۱۰۸۷۳ ۰
۹    سيد ابوالحسن دانشي راه و ساختمان استان ۱۳۸۶/۲/۲۴ ۳۶۰۰۶۳۰۰۴۱ ۹۱۲۲۸۰۶۷۲۲ ۰
۱۰   سيد زين العابدين تقوي نسب راه و ساختمان استان ۱۳۸۶/۵/۱۳ ۳۶۰۰۶۳۰۰۴۲ ۹۱۷۳۴۱۳۶۵۹ ۰
۱۱   سيد حميد جمال الديني راه و ساختمان ياسوج ۱۳۸۸/۵/۵ ۳۶۰۱۴۱۰۰۵۷ ۹۱۷۳۴۱۴۳۱۱ ۰
۱۲ جمشید معینی راه و ساختمان یاسوج (حضور در شیراز) ۱۳۸۸/۵/۵ ۳۶۰۱۴۱۰۰۵۸  –
۱۳   سياوش رشته دراز راه و ساختمان ياسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۴۱۰۰۶۳ ۹۱۷۱۴۱۶۲۶۱ ۰
۱۴   جبار رضايي راه و ساختمان ياسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۴۱۰۰۶۴ ۹۱۷۷۴۱۷۰۵۰ ۰
۱۵   علي صادقي راه و ساختمان ياسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۴۱۰۰۶۵ ۹۱۷۳۴۱۴۰۱۰ ۰
۱۶ عبد الرحمن زماني راه و ساختمان باشت ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۶۴۱۰۰۷۴ ۹۱۷۳۴۱۳۴۴۶ ۰
۱۷ اميد علي كرمي راه و ساختمان ياسوج ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۱۴۱۰۰۷۸ ۰۹۱۷۱۴۱۱۴۵۵
۱۸ علي پروره راه و ساختمان ياسوج ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۴۱۰۰۸۲ ۹۱۷۳۴۱۰۴۹۹ ۰
۱۹ سيد امين قاسمي راه و ساختمان ياسوج ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۴۱۰۰۸۶ ۹۱۷۱۴۱۷۴۱۰ ۰
۲۰ الله بخش مهدویان راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۴۱۰۰۸۸ ۹۱۷۷۴۱۷۳۶۲ ۰
۲۱ فرهاد آرامش نيا راه و ساختمان دنا ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۴۴۱۰۰۹۰ ۹۱۷۳۴۱۰۰۹۸ ۰
۲۲ سردار آقايي راه و ساختمان دنا ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۴۴۱۰۰۹۱ ۹۱۷۳۴۱۰۰۷۲ ۰
۲۳ ابراهيم مهرجو راه و ساختمان بهمئي ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۵۴۱۰۰۹۶ ۹۱۷۱۴۴۳۰۹۰ ۰
۲۴ امير بهگام سيرت راه و ساختمان دنا ۱۳۸۹/۶/۲۷ ۳۶۰۴۴۱۰۱۰۰ ۹۱۷۱۴۱۱۰۸۸ ۰
۲۵ شيرزاد رستمي زاده كوخدان راه و ساختمان دنا ۱۳۸۹/۶/۲۷ ۳۶۰۴۴۱۰۱۰۱ ۹۱۷۷۴۳۰۱۹۵ ۰
۲۶ سيد مهدي پرهيز راه و ساختمان ياسوج (انتقال موقت به اصفهان) ۱۳۸۹/۸/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۰۴ ۰۹۱۲۸۲۲۸۵۰۰
۲۷ محمد رهبری راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۹/۹/۱۳ ۳۶۰۱۴۱۰۱۰۸ ۹۱۷۰۲۴۲۵۸۲ ۰
۲۸ بیژن حسن پور راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۴۱۰۱۱۲ ۹۱۷۳۴۱۱۱۷۴ ۰
۲۹ انتظام سهمگین راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۴۱۰۱۱۴ ۰۹۱۷۷۴۱۵۵۳۰
۳۰ محمد طاهری راه و ساختمان یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۴۱۰۱۱۶ ۰۹۱۷۳۴۱۵۱۷۷
۳۱ جلال کامران راه و ساختمان گچساران- باشت (منطقه دو) ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۶۴۱۰۱۱۹ ۹۱۷۷۴۴۰۰۱۹ ۰
۳۲ علی خوبی نژادیان راه و ساختمان بهمئی ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۵۴۱۰۱۲۹ ۹۱۶۶۷۱۱۱۵۶ ۰
۳۳ شهرام سمندریان راه و ساختمان دهدشت ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۳۴۱۰۱۳۱ ۰۹۱۷۵۱۷۶۶۷۰
۳۴ محمدیار آذرمهر راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۱ ۹۱۷۳۴۱۱۳۹۱ ۰
۳۵ مجید جوادی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۲ ۹۱۷۳۴۱۲۱۲۷ ۰
۳۶ جعفر صبوری راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۳ ۹۱۷۳۰۸۱۸۰۷ ۰
۳۷ محمد عوضیان راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۴  ۰۹۱۷۳۴۱۱۹۴۲
۳۸ فرحبخش کریمی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۴۱۰۱۵۵ ۹۱۷۷۴۱۲۳۴۷ ۰
۳۹ پژمان نیک اقبالی راه و ساختمان دنا ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۴۴۱۰۱۵۹ ۹۱۷۱۴۱۱۱۱۶ ۰
۴۰ خدابخش امیری یاسوج راه  و ساختمان یاسوج ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۱۴۱۰۱۶۱ ۹۱۷۱۴۱۱۰۶۱ ۰
۴۱ کیانوش بلوطی راه  و ساختمان گچساران ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۲۴۱۰۱۶۲ ۹۱۷۱۴۲۱۱۱۳ ۰
۴۲ صمصام آقائی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۱۸۴ ۹۱۷۳۴۱۱۵۶۴ ۰
۴۳ فرامرز بهرامی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۱۸۵ ۹۱۷۱۴۱۲۳۶۶ ۰
۴۴ منوچهر حبیبی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۱۸۷ ۹۱۷۷۴۱۲۲۵۳ ۰
۴۵ سعید شکیبائی مقدم راه و ساختمان گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۴۱۰۱۹۱ ۹۱۲۱۴۹۴۹۶۹ ۰
۴۶ جبار صدری محمدآباد راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۱۹۲ ۹۱۷۱۴۵۴۵۸۷ ۰
۴۷ الیاس لایقی مطلق راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۱۹۴ ۹۱۷۳۴۱۰۵۵۴ ۰
۴۸ علی مرادی راه و ساختمان دنا ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۴۴۱۰۱۹۵ ۹۱۷۱۴۳۰۷۶۴ ۰
۴۹ سیدعبدالمطلب افتخاری یوسف آباد راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۲ ۹۱۷۷۴۱۸۹۶۲ ۰
۵۰ عبداله حسین زاده راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۴ ۹۱۷۷۴۱۰۳۸۵ ۰
۵۱ کرامت فروتن راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۶ ۹۱۷۱۴۳۷۴۴۶ ۰
۵۲ سالار قاسمی راه و ساختمان گچساران ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۲۴۱۰۲۰۷ ۹۱۷۱۴۰۰۹۴۵ ۰
۵۳ بهادر کریمی راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۰۸ ۹۱۷۱۴۳۶۴۸۳ ۰
۵۴ علی بختیاری راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۴۱۰۲۱۳ ۹۱۷۳۴۱۱۱۴۷ ۰
۵۵ علی رحیمی پور سی سخت راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۴۱۰۲۱۷ ۹۱۷۷۴۱۲۱۷۹ ۰
۵۶ فریبرز رفعتی نیا راه و ساختمان دنا ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۴۴۱۰۲۲۰ ۹۱۷۹۴۰۸۱۱۶ ۰
۵۷ جعفر زاهدی دره شوری راه  و ساختمان گچساران ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۲۴۱۰۲۲۱ ۹۱۷۷۱۲۰۸۲۸ ۰
۵۸ کشواد زمان زاده راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۴۱۰۲۲۲ ۹۱۷۷۴۱۱۰۹۲ ۰
۵۹ ابوالقاسم عزیزی راه و ساختمان کهگیلویه ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۳۴۱۰۲۲۶ ۹۱۷۱۴۸۳۸۱۲ ۰
۶۰ هومان علیپور دولت آباد راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۴۱۰۲۲۷ ۰۹۱۷۳۴۱۳۲۴۸
۶۱ کیکاوس بختیاری راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۳۲ ۰۹۱۷۱۴۱۲۷۴۴
۶۲ عادل خواجوی فرد راه و ساختمان گچساران ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۲۴۱۰۲۳۳ ۰۹۱۷۸۱۷۷۲۴۶
۶۳ احمدرضا خورشیدی بیدسردره راه و ساختمان یاسوج ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۳۴ ۰۹۱۷۳۴۱۰۴۶۶
۶۴ رمضان عباسی راه و ساختمان گچساران ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۲۴۱۰۲۳۸ ۰۹۱۷۱۴۲۱۱۹۵
۶۵ علی اصغر کیانی راه و ساختمان گچساران ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۲۴۱۰۲۳۹ ۰۹۱۷۷۴۲۰۷۹۴
۶۶ محمد مرادیان راه و ساختمان دنا ۱۳۹۲/۲/۱۴ ۳۶۰۴۴۱۰۲۴۰ ۰۹۱۷۷۴۱۵۷۵۹
۶۷ غلامحسین نیکبخت راه و ساختمان دنا ۳/۹/۱۳۹۲ ۳۶۰۴۴۱۰۲۴۳ ۰۹۱۷۳۴۱۹۵۱۸
۶۸ علی شریفی نژاد راه و ساختمان یاسوج ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ ۳۶۰۱۴۱۰۲۴۴ ۰۹۱۷۷۴۱۳۷۴۷
۶۹ ضرغام بهرامی دولت آباد راه و ساختمان یاسوج ۱۹/۷/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۴۱۰۲۵۰ ۰۹۱۷۱۴۵۱۱۰۳
۷۰ رضا احمدی راه و ساختمان یاسوج ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۴۱۰۲۵۶ ۰۹۱۷۷۴۱۰۳۰۰
۷۱ شجاع الدین جوزاریان راه و ساختمان یاسوج ۳/۵/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۷۸ ۰۹۱۷۳۴۱۲۱۲۹
۷۲ عسکر عسکری خواه راه و ساختمان یاسوج ۳/۵/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۷۹ ۰۹۱۷۳۴۱۳۲۱۸
۷۳ علی چراغی سی سخت راه و ساختمان دنا ۲۶/۷/۱۳۹۴ ۳۶۰۴۴۱۰۲۸۶ ۰۹۱۷۹۴۱۰۱۴۴
۷۴ علی فضل عزیزی ناصرآباد راه و ساختمان منطقه یک ۲۶/۷/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۸۸ ۰۹۱۷۳۴۱۱۲۲۵
۷۵ علی مفیدی راه و ساختمان دهدشت ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ۳۶۰۳۴۱۰۲۹۳ ۰۹۱۷۳۴۴۰۵۰۰
۷۶ سیدرضا مهدوی یوسف آباد راه و ساختمان بویراحمد- دنا ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۴۱۰۲۹۴ ۰۹۱۷۱۴۳۹۰۷۰
۷۷   سيد حسين هادي تل زالي امور ثبتی استان ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۳۶۰۰۱۴۰۰۳۳ ۹۱۷۳۴۱۰۸۳۷ ۰
۷۸ محمود چمن سرا امور ثبتی یاسوج (انتقال موقت به  شیراز) ۱۳۸۶/۶/۲۰ ۳۶۰۱۱۴۰۰۴۴
۷۹ مجید محنایی امور ثبتی دنا ۱۳۸۹/۹/۱۳ ۳۶۰۴۱۴۰۱۱۰ ۹۱۷۳۴۱۱۱۷۵ ۰
۸۰ حشمت الله اکبریان امور ثبتی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۱۴۰۱۲۵ ۹۱۷۳۴۱۱۶۰۰ ۰
۸۱ مسعود منصوری امور ثبتی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۱۴۰۱۳۶ ۰۹۱۷۱۴۳۹۲۸۷
۸۲ رمضان استوی امور ثبتی دهدشت ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۳۱۴۰۱۶۰ ۹۱۷۳۴۴۰۲۴۸ ۰
۸۳ زمان خوب امور ثبتی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۱۴۰۱۷۶ ۹۱۷۷۴۱۱۳۷۲ ۰
۸۴ سیدصدراله کشاورز امور ثبتی دنا ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۴۱۴۰۲۰۹ ۹۱۷۷۴۱۳۸۸۷ ۰
۸۵ شکراله رضاپور امور ثبتی گچساران ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۲۱۴۰۲۱۹ ۹۱۷۷۴۲۵۲۷۶ ۰
۸۶   محمد احمدي نقشه برداري ياسوج ۱۳۸۷/۸/۵ ۳۶۰۱۷۴۰۰۴۸ ۹۱۷۷۴۱۴۲۳۷ ۰
۸۷   حميد رضا پيمان جو نقشه برداري ياسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۷۴۰۰۶۰ ۹۱۷۳۴۱۲۰۰۳ ۰
۸۸ سعيد حسيني نقشه برداري ياسوج ۱۳۸۹/۸/۱۲ ۳۶۰۱۷۴۰۱۰۵ ۹۱۷۷۴۱۶۷۹۶ ۰
۸۹ مسعود فیاض بخش نقشه برداري ياسوج (حضور در تهران) ۱۳۸۹/۹/۱۳ ۳۶۰۱۷۴۰۱۰۹ ۹۱۷۱۴۱۷۰۷۵ ۰
۹۰ محمدعلی اشرف زاده نقشه برداري یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۷۴۰۱۱۱ ۹۱۷۷۴۱۲۲۸۰ ۰
۹۱ موسی درست نقشه برداري یاسوج(حضور در اهواز) ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۷۴۰۱۳۰ ۹۱۷۷۴۱۳۱۴۰ ۰
۹۲ شهرام فرهادی نقشه برداري دنا ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۴۷۴۰۱۳۴ ۹۱۷۳۴۳۰۲۴۷ ۰
۹۳ علی صیدالی دولت آباد نقشه برداری یاسوج ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۱۷۴۰۱۶۴ ۹۱۷۳۴۱۳۸۶۷ ۰
۹۴ کریم دستوریان نقشه برداری و اطلاعات مکانی گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۷۴۰۱۸۹ ۰۹۱۲۴۲۲۱۹۲۵

۰۹۳۶۵۰۶۱۳۵۵

۹۵ مکی علیزاده نصرآباد علیا نقشه برداری یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۷۴۰۱۹۳ ۹۱۲۷۱۶۸۶۴۴ ۰
۹۶ سیاوش یوسفی نقشه برداری یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۷۴۰۲۱۱ ۹۱۴۳۴۷۷۱۳۹ ۰
۹۷ عیسی شهامت نقشه برداری و اطلاعات مکانی یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۷۴۰۲۲۳ ۹۱۷۳۴۱۰۵۴۴ ۰
۹۸ عباس سیاوش کیش نقشه برداری و اطلاعات مکانی منطقه یک ۲۶/۷/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۷۴۰۲۸۷ ۰۹۱۷۳۴۱۶۲۴۷
۹۹   عنايت اله ملك زاده برنامه ريزي شهري ياسوج ۱۳۸۷/۴/۱ ۳۶۰۱۲۶۰۰۴۷ ۹۱۷۱۴۶۰۶۲۴ ۰
۱۰۰ شهریار حسینی مطهر برنامه ريزي شهري یاسوج (انتقال به اصفهان) ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۱۲۶۰۰۹۳ ۹۱۷۱۴۱۱۳۴۴ ۰
۱۰۱ ابراهیم عبدالی برنامه ريزي شهري یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۲۶۰۱۳۳ ۹۱۷۷۴۱۳۸۴۱ ۰
۱۰۲ عبدالحسين صالحي سروك مهندسي محيط زيست ياسوج ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۱۰۷۰۰۷۶ ۹۱۷۳۴۱۳۰۱۴ ۰
۱۰۳ بهروز پورحقیقی مهندسی محیط زیست یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۷۰۰۲۱۵ ۹۱۷۶۱۴۰۸۷۶ ۰
۱۰۴ نواز پورشهریاری مهندسی محیط زیست یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۷۰۰۲۱۶ ۹۱۷۷۴۲۸۶۰۳ ۰
۱۰۵ حشمت اله کشاورز مهندسی محیط زیست یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۷۰۰۲۲۸ ۹۱۷۳۴۱۳۵۵۱ ۰
۱۰۶ عنایت اله ویسی خیرآباد مهندسی محیط زیست گچساران ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۲۷۰۰۲۳۱ ۹۱۷۳۴۱۱۱۳۱ ۰
۱۰۷ علی تاج امیری مهندسی محیط زیست یاسوج ۱۴/۴/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۷۰۰۲۴۶ ۰۹۱۷۱۴۱۷۳۴۰
۱۰۸ ابراهيم قزل باش ابنيه و آثار باستاني ياسوج ۱۳۸۹/۸/۱۲ ۳۶۰۱۰۴۰۱۰۷ ۹۱۷۷۴۱۱۶۰۹ ۰
۱۰۹ اله کرم جانی پور مهندسی ترافیک ياسوج ۲۵/۳/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۶۹۰۲۷۶ ۹۱۷۳۴۱۰۰۵۷ ۰
گروه ۷(صنعت و فن)
رديف نام  و نام خانوادگي رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ صدرالله وفاپور برق، الكترونيك، مخابرات ياسوج ۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۲۴۰۰۸۹ ۹۱۷۳۴۱۴۱۶۰ ۰
۲ داریوش دیودیده برق، الكترونيك، مخابرات یاسوج ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۳۶۰۱۲۴۰۱۶۳ ۹۱۷۳۴۱۴۰۹۸ ۰
۳ حبیب اله هوشیاری برق، الكترونيك، مخابرات منطقه ۳ ( گچساران- باشت) ۲۶/۷/۱۳۹۴ ۳۶۰۲۲۴۰۲۹۰ ۰۹۱۷۱۴۲۰۲۲۰
۴   مرتضي رهنما برق ، ماشين آلات و تاسيسات كارخانه دنا ۱۳۸۷/۸/۱۹ ۳۶۰۴۲۵۰۰۵۰  ۰۹۱۷۱۴۱۲۶۹۰
۵ علی ارجمند برق ، ماشين آلات و تاسيسات كارخانه یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۲۵۰۱۴۱ ۹۱۷۷۰۶۹۹۷۱ ۰
۶ علی محمد بناری برق ، ماشين آلات و تاسيسات كارخانه یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۲۵۰۱۴۲ ۹۱۷۷۷۱۲۵۴۰ ۰
۷ حمید بهزادیان نیا برق ، ماشين آلات و تاسيسات كارخانه یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۲۵۰۱۶۹  ۰۹۱۷۷۴۴۰۳۳۶
۸ محمد خسرویان برق ، ماشين آلات و تاسيسات كارخانه گچساران ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۲۲۵۰۱۷۴ ۹۱۷۳۴۲۲۷۰۸ ۰
۹ ابوالحسن عباسی برق ، ماشين آلات و تاسيسات كارخانه یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۲۵۰۱۷۹  ۰۹۱۷۷۴۱۱۵۹۱
۱۰ فردین یزدان پناه سی سخت برق ، ماشين آلات و تاسيسات كارخانه یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۲۵۰۱۸۳ ۹۱۷۳۴۱۱۳۷۵ ۰
۱۱ عبدالخالق حمیدی برق ، ماشين آلات و تاسيسات كارخانه منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۲۵۰۲۶۱ ۰۹۱۷۷۴۱۵۷۱۳
۱۲ سهیل مرادی نژاد برق ، ماشين آلات و تاسيسات كارخانه منطقه یک ۳/۵/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۲۵۰۲۸۰ ۰۹۱۷۷۴۱۱۲۲۳
۱۳   محمد رضا خوش روي تاسيسات ساختماني استان ۱۳۸۵/۶/۵ ۳۶۰۱۳۰۰۰۱۳  ۰۹۱۷۷۱۷۰۱۲۸
۱۴   اسماعيل مهدي تاسيسات ساختماني استان ۱۳۸۵/۶/۸ ۳۶۰۱۳۰۰۰۱۴ ۹۱۷۱۲۲۴۳۹۴ ۰
۱۵ رحمت اله احمدي تاسيسات ساختماني استان ۱۳۸۵/۷/۱۹ ۳۶۰۱۳۰۰۰۱۵ ۹۱۷۳۴۱۰۸۶۱ ۰
۱۶   سجاد  رستگار تاسيسات ساختماني ياسوج ۱۳۸۷/۸/۵ ۳۶۰۱۱۳۰۰۴۹ ۹۱۷۳۴۱۰۶۰۴ ۰
۱۷ روان بخش پرهیزگار تأسیسات ساختمانی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۳۰۰۱۷۰ ۹۱۷۷۴۱۴۲۲۶ ۰
۱۸ جهانگیر احسانی تأسیسات ساختمانی یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۳۰۰۲۰۱ ۹۱۷۳۴۱۰۶۰۲ ۰
۱۹ علی کاظم بدخشان نژاد تأسیسات ساختمانی یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۳۰۰۲۱۴ ۹۱۷۱۴۱۲۷۹۹ ۰
۲۰ افضل روانگرد تأسیسات ساختمانی یاسوج ۱۴/۲/۱۳۹۲ ۳۶۰۱۳۰۰۲۳۵ ۰۹۱۷۷۴۱۶۴۵۴
۲۱ علیرضا مرادی گاز و گازرسانی یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۴۸۰۱۳۵ ۹۱۷۳۴۱۰۸۴۴ ۰
۲۲ سیدحسین حسینی گاز و گازرسانی یاسوج ۳/۹/۱۳۹۲ ۳۶۰۱۴۸۰۲۴۲ ۰۹۱۷۳۴۱۲۲۶۷
۲۳ علی پورحقیقی صنایع نفت گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۴۹۰۱۸۶  ۰۹۱۷۳۴۴۰۴۱۰

 

گروه ۸( فنون هنری)
رديف نام  و نام خانوادگي رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ محمد ادیب اصل تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت منطقه یک ۷/۶/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۳۲۰۲۸۳ ۰۹۱۷۱۴۵۲۹۰۳

 

گروه ۹(کشاورزی و منابع طبیعی)
رديف نام  و نام خانوادگي رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ مهندس  محمود اسدي جهان آباد آبزيان و شيلات ياسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۰۱۰۰۵۹ ۹۱۷۷۴۱۰۱۷۱ ۰
۲ ابوالحسن راستیان نسب آبزيان و شيلات یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۰۱۰۱۴۷  ۰۹۱۷۷۴۱۰۵۵۴
۳ کوروش یزدان پناه آبزيان و شيلات یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۰۱۰۱۵۰ ۹۱۷۱۴۶۲۱۹۳ ۰
۴   ابراهيم جهانگيري كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۰/۴/۵ ۳۶۰۰۵۷۰۰۰۲  ۰۹۱۷۱۴۲۱۱۸۲
۵   محمد هاشم داريو شي كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۰/۹/۲۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۰۳ ۹۱۷۳۴۲۰۴۶۷ ۰
۶ امراله سياهپور كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۱/۱۲/۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۰۵ ۹۱۷۳۴۱۲۸۹۵ ۰
۷   رحمان خادمي كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۰ ۹۱۷۳۴۱۲۳۷۸ ۰
۸   عيدي خوش سرور كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۱ ۹۱۷۳۴۱۵۰۱۶ ۰
۹  سيد نعمت اله روزبه كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۳ ۹۱۷۳۴۱۸۱۱۶ ۰
۱۰ سيد علي عوض زاده كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۵ ۹۱۷۳۴۱۱۰۵۶ ۰
۱۱    شكراله نوشادي كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۶ ۹۱۷۱۴۱۲۳۴۸ ۰
۱۲ جهانشیر احمدی كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۲۸ ۹۱۷۳۴۱۱۴۳۶ ۰
۱۳ سيد ابراهيم كاظمي كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۰ ۹۱۷۳۴۱۰۸۹۱ ۰
۱۴ كرم اله گودرزي كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۱ ۹۱۷۳۴۳۱۹۵۵ ۰
۱۵ جعفر گوهرگاني كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۵/۱۱/۱۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۲ ۹۱۷۳۴۲۲۷۷۳ ۰
۱۶   عباس باقري كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۵/۱۲/۱ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۴ ۹۱۲۳۶۸۳۶۶۷ ۰
۱۷ عبدال مير فردي كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۵/۱۲/۱ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۵ ۹۱۷۷۴۱۳۶۴۵ ۰
۱۸ عنايت اله عباس نيا كشاورزي و منابع طبيعي استان (انتقال به شیراز) ۱۳۸۵/۱۲/۱۳ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۶ ۹۱۷۱۰۷۰۶۷۰ ۰
۱۹ کریم سعیدی كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۶/۲/۲ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۷
۲۰ رحمان عوض زاده كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۶/۲/۲ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۸ ۹۱۷۳۴۱۳۲۸۸ ۰
۲۱   سيد محمد حسيني عابد كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۶/۲/۲۰ ۳۶۰۰۵۷۰۰۳۹ ۹۱۷۷۴۱۰۸۴۲ ۰
۲۲   عسكر افشون كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۶/۲/۲۴ ۳۶۰۰۵۷۰۰۴۰ ۹۱۷۳۴۱۷۰۵۶ ۰
۲۳ محمد حسين را ست كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۸/۱/۲۶ ۳۶۰۱۵۷۰۰۵۲ ۹۱۷۷۴۱۰۷۹۴ ۰
۲۴   بندر آزادي كشاورزي و منابع طبيعي ياسوج ۱۳۸۸/۱/۲۶ ۳۶۰۱۵۷۰۰۵۳ ۹۱۷۷۴۱۷۳۶۰ ۰
۲۵ محمد عزيزي كشاورزي و منابع طبيعي استان ۱۳۸۸/۳/۲۷ ۳۶۰۰۵۷۰۰۵۵ ۹۱۷۱۴۱۲۰۰۴ ۰
۲۶   سيد كريم حسيني كشاورزي و منابع طبيعي گچساران ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۲۵۷۰۰۶۱  ۰۹۱۷۱۴۰۱۲۸۰
۲۷ ذبيح اله محمدي كشاورزي و منابع طبيعي بهمئي ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۵۵۷۰۰۶۷  ۰۹۱۷۷۴۲۶۳۶۱
۲۸ غفار پورمحمدي كشاورزي و منابع طبيعي دهدشت ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۳۵۷۰۰۷۱ ۹۱۷۷۴۲۸۰۲۵ ۰
۲۹ هوشنگ   پورمقدم كشاورزي و منابع طبيعي بهمئي ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۵۵۷۰۰۷۲ ۹۱۷۷۴۲۹۳۱۹ ۰
۳۰ امين  رحيمي پور سي سخت كشاورزي و منابع طبيعي دنا ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۴۵۷۰۰۷۳ ۹۱۷۱۴۵۸۰۶۴ ۰
۳۱ علي بخش  شجاعي نژاد كشاورزي و منابع طبيعي دهدشت ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۳۵۷۰۰۷۵ ۹۳۷۰۴۸۳۰۹۷ ۰
۳۲ خدادوست موسوي كشاورزي و منابع طبيعي بهمئي ۱۳۸۸/۸/۳۰ ۳۶۰۵۵۷۰۰۷۷ ۹۱۷۳۴۳۱۴۶۴ ۰
۳۳ علي  آبيار كشاورزي و منابع طبيعي دهدشت ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۳۵۷۰۰۷۹ ۹۱۷۱۴۰۱۰۳۱ ۰
۳۴ خير اله خشنود منصور خاني كشاورزي و منابع طبيعي دنا ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۴۵۷۰۰۸۳ ۹۱۷۷۴۱۵۶۱۹ ۰
۳۵ محمد حسين پناه كشاورزي و منابع طبيعي دنا ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۴۵۷۰۰۹۲ ۹۱۷۷۴۱۱۷۳۳ ۰
۳۶ اردشير رشيدي كشاورزي و منابع طبيعي دنا ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۴۵۷۰۰۹۴ ۹۱۷۱۴۱۲۶۶۲ ۰
۳۷ سيد عبدالمحمد محمدي كشاورزي و منابع طبيعي گچساران ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۳۶۰۲۵۷۰۰۹۵ ۹۱۷۳۴۲۱۱۵۷ ۰
۳۸ كاظم ميرقادري كشاورزي و منابع طبيعي دنا ۱۳۸۹/۵/۱۶ ۳۶۰۴۵۷۰۰۹۷ ۹۱۷۷۴۱۸۹۸۰ ۰
۳۹ كرامت الله نصيري كشاورزي و منابع طبيعي دنا ۱۳۸۹/۵/۱۶ ۳۶۰۴۵۷۰۰۹۸ ۹۱۷۱۴۳۵۷۰۸ ۰
۴۰ سید عمران حسینی كشاورزي و منابع طبيعي یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۵۷۰۱۱۳ ۹۱۷۷۴۱۹۰۴۲ ۰
۴۱ محمدحسن طاهری كشاورزي و منابع طبيعي یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۵۷۰۱۱۵ ۹۱۷۷۴۱۱۶۲۵ ۰
۴۲ غلامرضا فخری كشاورزي و منابع طبيعي بهمئی ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۵۵۷۰۱۱۸ ۹۱۶۳۷۳۷۴۸۳ ۰
۴۳ حسین لایقی مطلق كشاورزي و منابع طبيعي یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۵۷۰۱۲۱ ۹۱۷۵۱۵۷۰۷۸ ۰
۴۴ رهام محتشمی كشاورزي و منابع طبيعي دهدشت ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۳۵۷۰۱۲۲ ۹۱۷۷۴۱۵۱۷۹ ۰
۴۵ سلیمان محمدی كشاورزي و منابع طبيعي یاسوج ۱۳۸۹/۱۲/۷ ۳۶۰۱۵۷۰۱۲۳ ۹۱۷۷۴۱۹۳۰۳ ۰
۴۶ محمد ابرازه كشاورزي و منابع طبيعي یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۵۷۰۱۲۴ ۹۱۲۵۰۴۷۰۶۵ ۰
۴۷ گودرز باقری فرد كشاورزي و منابع طبيعي یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۵۷۰۱۲۷ ۹۱۷۳۴۱۳۳۸۳ ۰
۴۸ علی جاودان خرد كشاورزي و منابع طبيعي یاسوج ۱۳۹۰/۳/۱۸ ۳۶۰۱۵۷۰۱۲۸ ۹۱۷۳۴۱۰۸۲۳ ۰
۴۹ سید علی احمدی مهریان كشاورزي و منابع طبيعي یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۵۷۰۱۳۹ ۹۱۷۷۴۱۸۷۱۶ ۰
۵۰ الیاس تاج الدینی كشاورزي و منابع طبيعي یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۵۷۰۱۴۳ ۹۱۷۷۴۱۴۵۲۱ ۰
۵۱ امرالله جهان فکر كشاورزي و منابع طبيعي یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۵۷۰۱۴۴ ۹۱۷۳۴۱۰۱۸۰ ۰
۵۲ کوروش حیدری كشاورزي و منابع طبيعي دنا ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۴۵۷۰۱۴۵ ۹۱۷۷۴۱۰۱۹۶ ۰
۵۳ شیروان کرمی عباس آباد كشاورزي و منابع طبيعي دنا ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۴۵۷۰۱۴۹ ۹۱۷۷۴۳۰۳۳۲ ۰
۵۴ ارسلان مرتضوی كشاورزي و منابع طبيعي یاسوج ۱۳۹۰/۶/۱۲ ۳۶۰۱۵۷۰۱۵۶ ۹۱۷۳۴۱۱۲۸۱ ۰
۵۵ حمزه ارجمند کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۴۵۷۰۱۶۶ ۹۱۷۱۴۵۵۷۴۵ ۰
۵۶ عبدالحسین آشتیانی مقدم کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۵۷۰۱۶۷  ۰۹۱۷۳۴۱۱۳۹۹
۵۷ عطا باقرزاده ده مراد کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۴۵۷۰۱۶۸ ۹۱۷۳۴۱۳۶۲۴ ۰
۵۸ خدابخش پناهی کردلاغری کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۵۷۰۱۷۱ ۹۱۷۱۴۳۳۹۸۰ ۰
۵۹ سعید جاویدبخت کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۳۵۷۰۱۷۲ ۹۱۷۳۴۱۲۰۷۵ ۰
۶۰ محمد دانایی پاطاوه کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۳۵۷۰۱۷۷ ۹۱۷۷۴۲۸۲۷۰ ۰
۶۱ احسان نعمتی کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۳۵۷۰۱۸۲ ۹۱۷۱۴۸۵۷۷۰ ۰
۶۲ نصرت اله حیدرپور کشاورزی و منابع طبیعی گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۵۷۰۱۸۸ ۹۱۷۱۴۰۷۴۳۹ ۰
۶۳ هوشنگ نارکی کشاورزی و منابع طبیعی گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۵۷۰۱۹۷ ۹۱۷۳۴۲۳۸۳۱ ۰
۶۴ فرج اله نارکی کشاورزی و منابع طبیعی گچساران ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۲۵۷۰۱۹۸ ۹۱۷۸۴۲۲۹۸۰ ۰
۶۵ عزت اله بهشتی فرد کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۱۵۷۰۱۹۹ ۹۱۷۷۴۱۱۰۹۹ ۰
۶۶ زینب سادات کشاورز کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۳۹۱/۳/۲۴ ۳۶۰۳۵۷۰۲۰۰  ۰۹۱۷۱۴۳۸۹۱۶
۶۷ محمدرضا چاکر الحسینی کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۵۷۰۲۰۳ ۹۱۷۷۴۱۴۸۷۳ ۰
۶۸ جواد رحیمیان کشاورزی و منابع طبیعی بهمئی ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۵۵۷۰۲۰۵  ۰۹۱۷۳۴۱۰۹۱۲
۶۹ رهام آقائی کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۵۷۰۲۱۲ ۹۱۷۳۴۱۳۴۶۹ ۰
۷۰ بهروز واعظی کشاورزی و منابع طبیعی گچساران ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۲۵۷۰۲۳۰ ۹۱۷۱۴۹۸۰۱۱ ۰
۷۱ یوسفعلی پیرای کشاورزی و منابع طبیعی دهدشت ۱۴/۴/۱۳۹۳ ۳۶۰۳۵۷۰۲۴۵  ۰۹۱۷۳۴۱۳۷۶۹ ۰۹۱۷۵۷۲۳۷۶۹
۷۲ کاوس کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی دنا ۱۴/۴/۹۳ ۳۶۰۴۵۷۰۲۴۸ ۹۱۷۳۴۲۲۶۴۱ ۰
۷۳ عزیز تاران کشاورزی و منابع طبیعی منطقه دو ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۳۵۷۰۲۵۸ ۰۹۱۷۷۴۴۰۶۱۹
۷۴ شاهرخ جهان بین کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۷۰۲۵۹ ۰۹۱۷۷۴۱۴۹۵۹
۷۵ سیدکرامت دیدگاه کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۷۰۲۶۲ ۰۹۱۷۳۴۱۸۶۸۳
۷۶ ضرغام عبدالهی پور کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۷۰۲۶۶ ۰۹۱۷۱۴۵۴۹۱۹
۷۷ صدیقه قیصری زردک کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۷۰۲۶۹ ۰۹۱۷۱۴۳۴۲۶۹
۷۸ شهین تاج ناصرآباد رضائی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۱۵۷۰۲۷۰ ۰۹۱۷۳۴۱۴۳۲۳
۷۹ طیبه نبوی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه دو ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ ۳۶۰۳۵۷۰۲۷۱ ۰۹۱۷۱۴۵۰۳۱۶
۸۰ حمزه جهانبازیان شرف آباد سفلی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه یک ۲۵/۳/۱۳۹۴ ۳۶۰۱۵۷۰۲۷۴ ۹۱۷۱۴۵۸۵۰۶ ۰
۸۱ جعفر گرجی پور کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ ۳۶۰۱۵۷۰۲۹۵ ۰۹۱۷۱۴۱۷۰۷۷
۸۲ ملك حسين عسكري دامپروري و دامپزشكي استان ۱۳۸۵/۹/۲۸ ۳۶۰۰۴۰۰۰۲۴ ۹۱۷۱۴۱۷۰۳۶ ۰
۸۳ محمد نعمتي دامپروري و دامپزشكي ياسوج ۱۳۸۸/۷/۱۵ ۳۶۰۱۴۰۰۰۶۸ ۹۱۷۱۴۱۷۲۳۳ ۰
۸۴ شاهين  خير انديش دامپروري و دامپزشكي ياسوج ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۳۶۰۱۴۰۰۰۸۴ ۹۱۷۳۴۱۷۳۳۶ ۰
۸۵ رضا سجاديان دامپروري و دامپزشكي دنا ۱۳۸۹/۸/۱۲ ۳۶۰۴۴۰۰۱۰۶ ۹۱۷۷۴۱۴۷۵۳ ۰
۸۶ محسن صادقی منصورخانی دامپروري و دامپزشكي یاسوج ۱۳۹۰/۵/۱ ۳۶۰۱۴۰۰۱۴۸ ۹۱۷۱۴۱۷۰۶۱ ۰
۸۷ خرسند خلیلی سی سخت دامپروری و دامپزشکی دنا ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۴۴۰۰۱۷۵  ۰۹۱۷۳۴۳۰۰۶۰
۸۸ فرشید زارع دامپروری و دامپزشکی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۴۰۰۱۷۸  ۰۹۱۷۳۰۳۰۰۹۳
۸۹ کریم محمدیان یاسوج دامپروری و دامپزشکی یاسوج ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۱۴۰۰۱۸۰ ۹۱۷۳۴۱۳۷۰۷ ۰
۹۰ شهناز هاشمیان دامپروری و دامپزشکی دنا ۱۳/۵/۱۳۸۷ ۳۶۰۴۴۰۰۲۹۶ ۰۹۱۸۸۴۱۸۵۶۰
۹۱ سید خدارحم معتمدی پور گیاه پزشکی دهدشت ۱۳۹۱/۲/۲ ۳۶۰۳۵۸۰۱۸۱  ۰۹۱۷۱۴۸۲۹۶۷

 

گروه ۱۰( خدمات اداری و عمومی)
رديف نام  و نام خانوادگي رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ اقدس مکاری بهبهان امور آموزشی گچساران ۱۲/۶/۱۳۹۰ ۳۶۰۲۱۰۰۱۵۷ ۹۱۷۱۴۰۱۴۷۵
۲ رسول کریمی پور امور گمرکی گچساران ۱۴/۴/۱۳۹۳ ۳۶۰۲۱۷۰۲۴۹ ۹۱۷۷۴۲۷۹۷۲ ۰

 

گروه ۱۱( ایمنی و حوادث)
رديف نام  و نام خانوادگي رشته کارشناسی حوزه کارشناسی تاریخ اخذ پروانه کد کارشناسی شماره تلفن
۱ مصطفی قادری فهلیانی کار و کارگری و حوادث ناشی از کار استان ۱۳۸۴/۴/۲۲ ۳۶۰۰۳۸۰۰۱۲  ۰۹۱۷۳۴۱۳۴۱۶
۲ سید یحیی سادات کار و کارگری و حوادث ناشی از کار یاسوج ۱۳۸۸/۳/۲۷ ۳۶۰۱۳۸۰۰۵۴ ۰۹۱۷۳۴۱۱۴۴۰
۳ محمدمهدی مرادی کار و کارگری و حوادث ناشی از کار یاسوج ۱۳۹۱/۵/۲۴ ۳۶۰۱۳۸۰۲۱۰ ۰۹۱۷۷۴۱۳۴۵۷
۴ ارسلان رسولی امیرآباد کار و کارگری و حوادث ناشی از کار یاسوج ۱۳۹۱/۹/۱ ۳۶۰۱۳۸۰۲۱۸ ۰۹۱۷۳۴۱۱۰۲۵